Zarezerwuj
Hotel
1
Wyszukaj
Hotel
podaj kryteria hotelu
(miasto, adres oraz termin)
 
2
Eksploruj
Mape
ustaw centrum mapy w miejscu
gdzie szukasz noclegu
 
3
Zarezerwuj
Hotel
wybieraj±æ go z listy
polecanych hoteli
 
Wyszukaj
Hotel
adres:
centrum mapy:
przyjazd:
odjazd:
 
Eksploruj
Mape
Opinie o hotelach w Lizbonie
"Hotel Ibis. Je¿eli interesuje was schludne miejsce do przespania siê, wygodne ³ózko i ³azienka w pokoju, ten hotel jest warty polecenia. Jedynym minusem tego miejsca jest naprawdê ubogie ¶niadanie które mo¿na dokupiæ za 6 EUR od osoby. Niestety dostêpne s± tylko naprawdê podstawowe produkty: ser (¿ó³ty, bia³y), wêdlina, pieczywo. Jedynym akcentem ciep³ych krajów jest mo¿liwo¶æ wyci¶niêcia ¶wie¿ego soku z pomarañczy."
Malwina i Rafa³
"Korzystajcie z booking.com Hotele w Lizbonie nie s± drogie i pamiêtajcie, ¿e bêdziecie w nich spêdzaæ tylko noc, a pozosta³y czas na ¶wie¿ym powietrzu zapewne."
Jacek z Gdañska
"Hotel Sana 4 gwiazdki. Sam hotel fajny ale recepcja to katastrofa. Prywatny folwark recepcjonistów o tym fakcie powiadomiê szefów sieci Sana. Czu³em siê jak druga kategoria cz³owieka. Stwierdzenie Pani z recepcji: wy klienci spoza Europy musicie zap³aciæ za pobyt in advance."
Krzysztof
Lizbona
Hotele

Rezerwacja Hotelu
login
has³o
 
HOTELE W LIZBONIE
HOTELE W OKOLICY LIZBONY
HOTELE W PORTUGALII
Legenda:
Centrum Mapy
Hotele 5 gwiazdkowe
Hotele 4 gwiazdkowe
Hotele 3 gwiazdkowe
Hotele 2 gwiazdkowe
Hostele
Pensjonaty i Apartamenty
Na stronie Lizbona Hotele prezentujemy wybór najlepszych hoteli w Lizbonie i okolicy: hotele na pla¿y w Cascais, hotele na wybrze¿u Estoril, hotele i pensjonaty w uroczym miasteczku Sintra, miejsca noclegowe na wybrze¿u Costa Caparica. Przyje¿d¿aj±c do Lizbony najlepiej zatrzymaæ siê w hotelu w centrum starego miasta. Mo¿na równie¿ szukaæ noclegu w Lizbonie w prywatnych apartamentach oraz pensjonatach.
© 2018 lizbonahotele.pl